Летница е град в Северна България. Той се намира в Ловешка област и е в близост до град Левски. Градът е административен център на община Летница. Градът е център на община и обхваща селата: Крушуна, Горско Сливово, Кърпачево.
   Община Летница се характеризира с индустриален сектор, съсредоточен предимно в преработвателната промишленост. С преструктурирането на икономиката и предвид благоприятните природни особености на региона, в общината се развива предимно селското стопанство, оранжерийното производство и свързани с него дейности.
История
   Град Летница е средновековно българско селище, което датира вероятно от IV в. пр.н.е. Доказателство за това е откритото през 1963 год. сребърно тракийско съкровище.Етимологията на името на града — Летовище — Летница, показва, че от най-древни времена скотовъдците са идвали в местността, за да „летуват“ със стадата си. Според най-разпространената легенда на селището е създадено от сливането на три малки селища: Върбица, Златица и Брегалница. Жителите на трите селища изкарвали добитъка си лятно време на „летовището“ на мястото, където днес се намира градът.